Tarkoittaa menetelmää, jonka avulla arvioidaan tuotteen, prosessin tai toiminnon aiheuttamat taloudelliset vaikutukset sen koko elinkaaren aikana. Elinkaarilaskennalla selvitetään omistamisesta, käytöstä, ylläpidosta ja lopulta käytöstä poistamisesta aiheutuvat kustannukset. Erilaisten vaihtoehtojen vertailu tehdään nykyarvomenettelyllä, eli elinkaaren ajalta kertyvät kustannukset diskontataan nykyarvoonsa.

Elinkaarilaskentaa sovelletaan:
 • Rakennusvaihtoehtojen koko elinkaaren aikaisten kustannusten vertailuun
 • Rakennusten tai rakennusosien ja taloteknisten valintojen investointikustannusten vertailuun
 • Energiatehokkuusratkaisujen kannattavuuden arviointiin ja ratkaisujen vertailuun
 • Käyttö- ja ylläpitokustannusten pitkän tähtäimen suunnitteluun ja vaihtoehtojen vertailuun
 • Korjausrakentamisen vaihtoehtojen valintoihin ja kannattavuuden arviointiin
 • Sisäilman olosuhteisiin ja viihtyisyyteen liittyvien kustannusten vertailuun

Elinkaarilaskenta perustuu mahdollisimman tarkkaan määrä- ja kustannuslaskentaan ja laskentaa varten määriteltyyn elinkaaren jaksoon.

On huomattava, että elinkaarilaskennan tarkkuus riippuu laskentajaksosta (pitoajasta). Yli 50 vuoden elinkaarella tarkkuus on ± 25 %.

Käyttämämme elinkaarilaskentamenettely perustuu Life-Cycle Costing (NIST Handbook 135) käsikirjan laskentamenettelyyn. Elinkaarilaskennassa otetaan huomioon:

 • Investointikustannukset
 • Energia- ja vesikustannusten nykyarvo
 • Säännöllisten huoltokustannusten nykyarvo
 • Kunnossapitokustannusten nykyarvo
 • Jäännösarvo

Energiankulutuksen huomioon ottaminen elinkaarilaskennassa voi edellyttää rakennuksen energiankulutuksen laskentaa erilaisilla rakennusvaihtoehdoilla. Energialaskentaa teemme IDAICE ohjelmalla, jossa lähtötietoina voidaan käyttää rakennuksen tietomallia.

Lisätietoja

Timo Isoranta
Puh. 040 721 7296
etunimi.sukunimi@sweco.fi

Kauttamme saat Swecon parhaat asiantuntijat käyttöösi CO2 laskelmien teossa. Ohessa katkelma Kari Nöjd ajatuksia.

Rakennusmateriaalien tuotannon hiilipäästöt ovat 9 % koko maailman hiilipäästöistä. Ne voivat olla jopa suuremmat kuin kiinteistön koko elinkaaren aikainen energiankulutus hiilidioksidiekvivalentteina. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kiertotalouden periaatteet on valjastettava myös rakentamiseen. Rakentamisesta aiheutuu valtavat hiilidioksidipäästöt, mutta ilmastonäkökulma ei silti ole ohjannut rakentamista juuri lainkaan. Pelkästään rakennusmateriaalien tuotannon hiilipäästöt voivat olla jopa suuremmat kuin kiinteistön koko elinkaaren aikainen energiankulutus hiilidioksidiekvivalentteina. Tulevaisuudessa rakennusmateriaalien tuotannon päästöt kasvavat entisestään suhteessa rakennuksen kokonaispäästöihin, sitä mukaa kun energia muuttuu puhtaammaksi. Silloin rakentamisen osuus koko kiinteistön päästöistä suurenee, mikäli rakennusmateriaalien valmistuksen aiheuttamia päästöjä ei saada vähennettyä.

– Kari Nöjd / Swecon CO2 asiantuntija